มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร