เลื่อนการจัดงาน

ผวจ.พ.จ. แจ้งว่า ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติให้เลื่อนการจัดงานวันมะม่วงฯระหว่าง 19 – 22 มี.ค.63 นี้ไปก่อนไม่มีกำหนด