วัดโพธิ์ประทับช้าง

โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองพิจิตร  ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของการประสูติของพระพุทธเจ้าเสือ  มีลักษณะเป็นวัดที่มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้นตามแบบศิลปะสมัยอยุธยา  มีโบสถ์และวิหารขนาดใหญ่ ภายในโบสถ์ประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ขนาดใหญ่เป็นพระประทาน  อายุกว่า 300 ปี ภายหลังเสียหายผลของทำสงคราม บางส่วนได้รับการบูรณะซ่อมแซนใหม่โดยกรมศิลปากร  เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมโบราณสมัยอยุธยา

พิกัด : วัดโพธิ์ประทับช้าง