พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์

ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะคาบ  ตามโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองพิจิตร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียตนามที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกต่างร่วมกันของผู้คนในชุมชน

พิกัด : พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์